Advokátní kancelář

Hořejší nábřeží 786/21, 150 00 Praha 5, Česká republika

Telefon

+420 602 359 153

V souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty, poskytujeme právní služby v následujícím rozsahu:

 

 • Sepisování listin, tj. zejména smluv a dohod

  veškerých typů, a dalších písemností, které vyplynou z obchodního, občanského a úředního styku (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouvy o dílo, sepisování stanov a příprava zakladatelských dokumentů, návrh na zápis obchodní společnosti do rejstříku …)

 • Písemné podání

  vyhotovování písemných podání soudům a správním orgánům (žaloby, vyjádření k žalobám, odvolání, odpory, žádosti …)

 • Konzultace, rady, tipy, pomoc, jednání

  poskytování konzultací, udělování právních porad, jednání s protistranou

 • Rozbory a audity

  zpracovávání právních rozborů a auditů

 • Soudy a správní řízení

  zastupování klientů v řízení před soudy a před dalšími, zejména správními, orgány (spory ze smluv, spory o zaplacení, spory týkající se pozemků a staveb, spory ze směnek, rozvod manželství, péče o děti a vypořádání majetku, přestupky a správní delikty…)

 • Právní pomoc a individuální přístup

  další formy právní pomoci, vždy s přihlédnutím k individuálním požadavkům konkrétního klienta

Při poskytování profesionálních právních služeb vycházíme ze zkušeností z oblasti hlavních právních disciplín, zejména občanského práva, včetně práva nemovitostí, pracovního práva, rodinného práva a předpisů o spolcích a společenstvích vlastníků jednotek, obchodního práva resp. práva obchodních korporací a družstev, ze zkušeností z aplikace práva správního včetně práva stavebního, práva duševního vlastnictví, mj. autorského práva a znalostí problematiky ochranných známek.

Za součást poskytování právních služeb považujeme zprostředkování a využívání poradenské činnosti v souvisejících oborech, zejména využívání služeb osob kvalifikovaných v oblasti daňové, účetní a finanční, včetně auditorů, a využívání služeb znalců, překladatelů a tlumočníků. Takto se lze věnovat i komplexním případům, které kladou profesní nároky nejen v oboru práva, ale i v oborech souvisejících.

Právní služby poskytujeme kromě českého a slovenského jazyka také v jazyce anglickém.

S ohledem na partnerskou spolupráci s advokátními kancelářemi jsme schopni zajistit našim klientům právní servis v plném rozsahu i na Slovensku, ve Švýcarsku, na Ukrajině a v dalších zemích EU i mimo EU.

Způsob určení odměny a náhrad advokáta stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou (advokátní tarif), přičemž obvyklé je, že je odměna advokáta za poskytování právních služeb určována dohodou s klientem (smluvní odměna). Výše odměny závisí na právní a časové náročnosti poskytované služby, přičemž smluvní odměnu pravidelně sjednáváme podle počtu hodin. V adekvátních situacích jsme připraveni smluvní odměnu ujednat jako pevně dohodnutou částku, za niž bude právní služba poskytnuta.